فعالیت ها


صدور و کنترل مجوز تردد - دوزوله

دستورالعمل تحويل برگهاي تردد (دوزولا) كشورهاي خارجي مسير به شركتهاي حمل و نقل بين المللي (كرير)
تكميل فرم درخواست برگ تردد (دوزولا) با مهر و امضاي مجاز شركت براي هر كاميون عازم به سفر كه در پيمان آن شركت بوده اعم از (ملكي- اجاري) به تفكيك برگهاي تردد كشورهاي مسير و در خاتمه جمع كل برگهاي تردد درخواستي براي يك كاميون
متن کامل دستورالعمل را از اینجا دانلود نمائیدصدور و کنترل مجوز ترانزیت

شرايط اشتراك در طرح بيمه ترانزيت
در پي انعقاد قرارداد دسته جمعي بيمه مسئوليتهاي ترانزيت با شركت بيمه آسيا، نحوه استفاده از گواهيهاي بيمه ترانزيت توسط اعضاء را ذيلاً اعلام ميدارد:
متن کامل شرایط اشتراک را از اینجا دانلود نمائیدFBL تحویل و بیمه مسئولیت بارنامه

دستورالعمل تنظيم و صدور بارنامه‏هاي متحدالشكل FBL
قرارداد بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كالا (فورواردر) براساس شرايط بارنامه حمل چند شيوه اي فياتا (FBL)
به موجب قرارداد بيمه بارنامه هايFBL منعقده فيمابين انجمن شركتهاي حمل و نقل بين‏المللي ايران و شركت سهامي بيمه ايران :‌
متن کامل قرارداد بیمه را از اینجا دانلود نمائیدCMR تحویل و بیمه مسئولیت بارنامه

دستور العمل تنظیم و صدور راهنامه های متحد الشکل CMR
قرارداد بیمه مسئولیت موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده
به موجب قرارداد جدید بیمه CMR منعقده فیمابین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران:
متن کامل قرارداد بیمه را از اینجا دانلود نمائید