حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی

شرکت حمل و نقل بین المللی کیامهرترابر در این روش از حمل که مبنای سرعت و دقت بیشتر مورد نظراست با استفاده از قرارداد های همکاری با خطوط هوایی خارجی ، قابلیت جابجایی محمولات مختلف را به ایران و سایر کشورها و بالعکس داراست .